Zināšanas, Radošums, Sadarbība, Inovācijas, Mērķtiecīga darbība, Komandas darbs

 

Mūsu sadarbības partneri

   VALSTS POLICIJA

Rīgas pašvaldības policija

 

 VALSTS POLICIJAS KOLEDŽA

 

Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija)

 

SAMSUNG

Šajā mācību gadā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā sākta  ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācija 5. – 12. klašu skolēniem.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2017.-2018.m.g.

 

 

  

Domā! Radi! Dalies! Kusties! Mācies! Darbojies!  

NĀC UN MĀCIES

RĪGAS JĀŅA PORUKA VIDUSSKOLĀ!

 

Mūsu skaistajā Jāņa Poruka vārdā nosauktajā vidusskolā Tev ir iespēja mācīties vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošos virzienos (programmas kods 31011011) :

 

A virzienā – padziļināti latviešu valoda un literatūra

B virzienā – komerczinības

C virzienā  – ievirze policista darbā

D virzienā – kultūras tūrisma vadība

 

A vispārizglītojošais virziens – Tev būs padziļināti jāapgūst latviešu valoda, literatūra, un Tu mācīsies arī citus mācību priekšmetus: svešvalodas (angļu, vācu, krievu val.), matemātiku, informātiku, fiziku, ķīmiju, bioloģiju, Latvijas un pasaules vēsturi, vizuālo mākslu, ekonomiku, ģeogrāfiju, sportu un kulturoloģiju. Šos mācību priekšmetus Tu apgūsi visos vispārizglītojošos virzienos: A,B,C,D.

B vispārizglītojošais virziens: Komerczinības - Tev ir iespēja jau skolā izveidot savu uzņēmumu (skolēnu mācību uzņēmums/SMU) un attīstīt savas uzņēmējspējas. Mūsu skola ir Junior Achievement – Young Enterprise Latvija / JA – YE Latvjia biedrs.

Mācību priekšmetā Komerczinības Tu veidosi sevi kā sociāli aktīvu un izglītotu jaunieti, izprotot pat makroekonomikas teoriju, tautsaimniecībā notiekošos procesus un redzot savu vietu tajā. Papildus mācību priekšmetā Komerczinības Tev būs jāmācās menedžments, tirgzinības, lietišķā etiķete un grāmatvedība.

C vispārizglītojošais virziens: Ievirze policista darbā - Tu iepazīsi policista darbu, aktīvi iesaistīsies dažādos sabiedriskos projektos, iemācīsies aizsargāt sevi un tuvākos, rūpēties par veselīgu dzīvesveidu un veidot savu turpmāko karjeru. Tu apgūsi arī Jaunsarga mācību programmu. Mūsu skola sadarbojas ar Valsts Policijas koledžu, Valsts Policiju un Rīgas pašvaldības policiju. Pēc 12.klases Tev ir iespēja ar atvieglotiem noteikumiem iestāties Valsts Policijas koledžā vai arī strādāt Rīgas pašvaldības policijā.

Mācību priekšmetā Ievirze policista darbā Tu pilnveidosi savu izpratni par Latvijas policijas darbību, demokrātisku sabiedrību, cilvēktiesību pamatprincipiem un drošību sabiedrībā. Mācību priekšmetā Ievirze policista darbā Tu apgūsi pamatiemaņas policijas darbā, kriminālistiku, pašaizsardzību, piedalīsies ieroču un šaušanas mācībā.  

D vispārizglītojošais virziens: Kultūras tūrisma vadība - Tu veidosi izpratni par kultūras jēdziena daudznozīmību, iepazīsi gida darbu, plānosi un organizēsi kultūras tūrisma projektus.

Mācību priekšmetā Kultūras tūrisma vadība Tu apzināsi pasaules un Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu, tradīcijas un dzīvesveidu, iesaistīsies kultūras un mākslas norisēs, attīstot prasmi apzināties tūrismu kā nozīmīgu valsts tautsaimniecības nozari. Mācību priekšmetā Kultūras tūrisma vadība Tu mācīsies kultūras tūrisma pamatus, iepazīsi tūristu gida darbu, kultūras tūrisma mārketingu, menedžmentu un lietišķo etiķeti.   

  

Papildus mūsu vidusskolēni apgūst teikvando cīņas mākslu, dziedāšanu, aktiermākslu, basketbolu, volejbolu, galda tenisu, florbolu un mācās radoši domāt pēc E.de Bono radošās domāšanas metodes. Vidusskolēni mācās Gaujas ielā 23.

 

Vidusskolēniem no Latvijas novadiem piedāvājam iespēju dzīvot dienesta viesnīcā.

Dokumentus pieņemsim jau no 14.jūnija darba dienās: 10:00 - 15:00

 

 IESNIEGUMS

 

Skolas adrese: Rīga, Gaujas iela 23

Tālr. 67519009; 67519001

E-pasts: rjpvs@riga.lv

Jauni notikumi ik dienu – seko mums!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašnovērtējuma ziņojums

 

 

Kārtība, kādā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

 

 

Atskaite par Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā veicamo pretkorupcijas pasākumu plāna  izpildi 2017.gadā

 

 

 

Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas audzināšanas darba programma
2017./2018.m.g.

 

 

Seko mums

 

Skolas direktore:

Dr.sc.admin. Žanete Tauriņa

Tālrunis:67518607, 67519009

E-pasts: rjpvs@riga.lv