RĪGAS  JĀŅA PORUKA VIDUSSKOLAS ĒTIKAS KOMISIJAS

NOLIKUMS

 Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma

72.panta pirmās daļās 2.punktu

 I. Vispārīgie jautājumi

 1.   Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas (turpmāk- skola) Ētikas komisija tiek izveidota ar mērķi objektīvi un vispusīgi izvērtēt skolas darbinieku (turpmāk kopā ? darbinieki) darbību saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodeksa (turpmāk - Ētikas kodekss) prasībām.

2.   Ētikas komisija ir neatkarīga savā darbībā, komisijas lēmumiem ir rekomendējošs raksturs.

II. Ētikas komisijas uzdevumi un tiesības

3. Ētikas komisijai ir šādi uzdevumi:

       3.1. sniegt priekšlikumus un piedalīties Ētikas kodeksa pilnveidošanā;

       3.2. izskatīt darbinieku un citu fizisko un juridisko personu iesniegumus par skolas darbinieku ētikas normu pārkāpumiem;

       3.4. izvērtēt darbinieku ētikas normu pārkāpumus un sniegt atzinumu skolas direktoram.

 4. Ētikas komisijai ir šādas tiesības:

       4.1. savas kompetences ietvaros pieprasīt un saņemt informāciju no darbiniekiem;

       4.2. uzaicināt darbiniekus uz Ētikas komisijas sēdi informācijas un priekšlikumu sniegšanai ētikas jomā;

       4.3. lemt par priekšlikumiem ētiku reglamentējošo iekšējo normatīvo aktu pilnveidošanai un uzlabošanai;

       4.4. izvērtēt darbinieka pārkāpuma raksturu un, nepieciešamības gadījumā, vērsties pie skolas direktora ar ierosinājumu par disciplinārsoda piemērošanu darbiniekam, kurš pārkāpis Ētikas kodeksa normas.

 III. Ētikas komisijas darba organizācija

5. Ētikas komisijas sastāvu, kas sastāv no sešiem locekļiem, pēc saskaņošanas ar LIZDA skolas arodorganizācijas priekšsēdētāju, apstiprina skolas direktors.

 6. Ētikas komisijas priekšsēdētāju  ievēl no Ētikas komisijas locekļu vidus.

 7. Ētikas komisijas darbs notiek sēdēs. Ētikas komisijas sēdi sasauc komisijas priekšsēdētājs desmit darba dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas par skolas darbinieka neētisku rīcību.

 8.  Sēdei nepieciešamos materiālus Ētikas komisijas priekšsēdētājam vai Ētikas komisijai iesniedz skolas direktors ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms sēdes. Ētikas komisijas priekšsēdētājs nodrošina materiālu nosūtīšanu Ētikas komisijas locekļiem ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms sēdes.

 9. Par sēdes norises vietu un laiku informē Ētikas komisijas priekšsēdētājs, nosūtot Ētikas komisijas locekļiem paziņojumu elektroniski pa e-pastu vai mutiski trīs darba dienas pirms sēdes.

 10. Ētikas komisijas sēdes ir slēgtas. Ētikas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no Ētikas komisijas locekļiem. Ētikas komisija pieņem savus lēmumus ar atklātu balsošanu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Ētikas komisijas priekšsēdētāja balss.

 11.  Komisijas loceklis nevar piedalīties Ētikas komisijas sēdē, ja viņš tieši vai netieši ir ieinteresēts sūdzības izskatīšanā.

 12.  Sēdes protokolē  ētikas komisijas sekretārs, protokolā norādot:

       12.1. sēdes norises vietu un laiku;

       12.2. sēdes dalībniekus;

       12.3. jautājumu apspriešanas gaitu un saturu;

      12.4. balsošanas rezultātus, norādot katra Ētikas komisijas locekļa balsojumu ?par? vai ?pret? par katru lēmumu;

       12.5. pieņemtos lēmumus.

13. Ētikas komisijas sēžu protokolus paraksta tie locekļi, kuri piedalījušies attiecīgajā Ētikas komisijas sēdē. Protokolu oriģināli glabājas skolas lietvedībā.

 IV. Ētikas pārkāpumu izskatīšana

 

14. Lietu par darbinieka Ētikas kodeksa pārkāpumu Ētikas komisijā var ierosināt ar iesniegumu vai sūdzību:

       14.1. skolas darbinieks;

       14.2. citas valsts vai pašvaldību institūcijas vai iestādes pārstāvis;

      14.3. cita persona, kuras intereses tieši ir aizskārusi skolas darbinieka rīcība.

15.   Persona, kura ierosina lietu par Ētikas kodeksa pārkāpumu, iesniegumu vai sūdzību iesniedz skolas lietvedei reģistrēšanai, un lietvede attiecīgo dokumentu iesniedz skolas direktoram Ētikas komisijas sasaukšanai.

16. Ētikas komisija, ja tas ir nepieciešams, uz sēdi, paskaidrojuma sniegšanai, uzaicina personu, kura iesniegusi sūdzību, un darbinieku, par kuru iesniegta sūdzība. Darbinieka, par kuru iesniegta sūdzība, atteikšanās sadarboties tiek uzskatīta par ētikas normu pārkāpumu.

 17. Personai, kura iesniegusi sūdzību, un darbiniekam, par kuru iesniegta sūdzība, gadījumos, kad tie ir uzaicināti uz Ētikas komisijas sēdi, ir tiesības sniegt skaidrojumus un izteikt savu viedokli, kā arī uz Ētikas komisijas sēdi uzaicināt vienu uzticības personu pēc savas izvēles. Ja attiecīgais darbinieks pieprasa, Ētikas komisijai jānodrošina darbinieka uzklausīšana dažādos laikos.

 17. Ētikas komisija, izskatot iesniegto sūdzību, pieņem lēmumu par lietas ierosināšanu vai atteikumu lietu ierosināt.

18.  Ierosinātu lietu Ētikas komisija izskata ne vēlāk kā mēneša laikā no lietas ierosināšanas dienas un pieņem vienu no šādiem lēmumiem (atzinumiem):

       18.1.par lietas izbeigšanu;

       18.2.par ierosinājumu piemērot disciplinārsodu;

       18.3.par ierosinājumu izteikt mutisku brīdinājumu.

19. Nav pieļaujama jebkādu nelabvēlīgu seku radīšana darbiniekiem saistībā ar iesniegto sūdzību.

20. Ētikas komisija ievēro konfidencialitāti. Lēmumu par Ētikas komisijas lēmuma publiskošanu pieņem skolas direktors katrā gadījumā atsevišķi.

21. Iesaistītās personas tiek iepazīstinātas ar Ētikas komisijas lēmumu.

IV. Atbildība

22.  Ētikas komisija ir atbildīga par tās reglamentā paredzēto funkciju izpildi.

23. Ētikas komisija ir atbildīga par pieņemto lēmumu atbilstību Ētikas kodeksa normām un citu tiesību aktu prasībām.