Komisijas nosaukums

Mācību priekšmeti

Pedagogi

Komisijas vadītājs

Valoda un māksla

Latviešu valoda un literatūra

Daiga Millere

Daiga Millere

Sandra Erinovska

Žanete Tauriņa

Anda Tora

Jugita Gode

Mūzika

Jogita Līga Strade

Ina Kivkule

Vizuālā māksla

Sabīne Vīksne

Kulturoloģija

Sabīne Vīksne

Liene Dzene

Komisijas nosaukums

Mācību priekšmeti

Pedagogi

Komisijas vadītājs

Svešvalodas

Angļu valoda

Ineta Šteinberga

Ineta Šteinberga

Dagnija Lielcepure

Krievu valoda

Daina Rozentāle

Valentīna Guščina

Vācu valoda

Ineta Strautiņa

Komisijas nosaukums

Mācību priekšmeti

Pedagogi

Komisijas vadītājs

Cilvēks un sabiedrība

Sports

Voldemārs Losevs

Liene Dzene

Aleksandrs Stadņičenko

Ieva Ķirķe

Latvijas un pasaules vēsture

Imants Kārkliņš

Valentīna Pušmucāne

Sociālās zinības

Valentīna Pušmucāne

Kristīne Sproģe

Ekonomika

Dinārs Ozols

Mājturība un tehnoloģijas

Liene Dzene

Imants Kārkliņš

Kultūras tūrisma vadība

Ineta Strautiņa

Komerczinības

Dinārs Ozols

Inga Neimane

Liene Dzene

Žanete Tauriņa

Ievirze policista darbā

Anita Kozuliņa

Jānis Kozuliņš

Aleksandrs Stadņičenko

Komisijas nosaukums

Mācību priekšmeti

Pedagogi

Komisijas vadītājs

Sākumskolas

 

Kristīne Sproģe

Kristīne Sproģe

Ilona Vecele

Kristīne Melcere

Jugita Gode

Sabīne Vīksne

Jogita Līga Strade

Aleksandrs Stadņičenko

Ieva Ķirķe

Sigita Vējiņa

Indra Ostrovska

Mārīte Dubra

Egita Ķirsone

Inga Avotiņa

Ina Kivkule

Komisijas nosaukums

Mācību priekšmeti

Pedagogi

Komisijas vadītājs

Tehnoloģijas un zinātņu pamati

Matemātika

Katerīna Galine

Katerīna Galine

Dinārs Ozols

Jeļena Delegāne

Informātika

Anda Tora

Eduards Karpačevs

Dabaszinības

Egita Ķirsone

Inga Neimane

Daiga Krēķe

Bioloģija

Daiga Krēķe

Ģeogrāfija

Inga Neimane

Fizika

Andris Presis

Ķīmija

Jānis Teterovskis

Vides zinības

Inga Neimane

Komisijas nosaukums

Mācību priekšmeti

Pedagogi

Komisijas vadītājs

Klašu audzinātāju

 

Kristīne Sproģe

Žanete Tauriņa

Ineta Strautiņa

Indra Ostrovska

Sigita Vējiņa

Kristīne Melcere

Inga Avotiņa

Ilona Vecele

Egita Ķirsone

Jugita Gode

Mārīte Dubra

Daiga Millere

Ina Kivkule

Ieva Ķirķe

Imants Kārkliņš

Anda Tora

Daina Rozentāle

Inga Neimane

Ineta Šteinberga

Liene Dzene

Eduards Karpačevs

 

Metodiskās komisijas dokumenti.

 

 

  Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.

Vienots rakstu režīms