Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas

Skolas padome 2017./2018. m.g.

Klašu vecāku pārstāvji:

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Skolēnu pārstāvji

   
   

Pedagogu pārstāvji

Žanete Tauriņa

direktore

Anda Tora

direktora vietniece

 

direktora vietniece, soc.ped.

Indra Ostrovska

direktora vietniece

Ina Kivkule

direktora vietniece

Voldemārs Losevs

sporta skolotājs

 

Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas padomes reglaments

 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 31.panta ceturto daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1.   Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas (turpmāk – Skola) padomes (turpmāk - Skolas padome) mērķis ir nodrošināt izglītojamo, pedagogu, izglītojamo likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) un Skolas administrācijas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar pašvaldību, kā arī citām valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.

2.  Skolas padomes reglaments nosaka Skolas padomes kompetenci, darbības jomas, padomes struktūru, tās personālsastāvu, darba organizāciju, informācijas aprites kārtību, lēmumu pieņemšanas procedūru un to paziņošanas kārtību, kā arī citus ar padomes darbu saistītus jautājumus (turpmāk – reglaments).

3.  Skolas padome ir koleģiāla institūcija, kura darbojas kā Skolas struktūrvienība, ievērojot Izglītības likuma 31.pantā noteiktos darbības kritērijus. Skolas padome nav atsevišķs tiesību subjekts, tai nav juridiskas personas tiesības. Skolas padome īsteno Skolas nolikumā noteikto kopējo mērķu un interešu sasniegšanu.

4.  Skolas padome darbojas pastāvīgi. Personālsastāva pilnvaru termiņš ir 1 gads ar pārstāvju tiesībām tikt atkārtoti ievēlētiem uz neierobežotu pilnvaru termiņu skaitu.

5.  Skolas padomes personālsastāva darbs ir brīvprātīgs, izņemot skolas padomē deleģētos Skolas darbiniekus. Skolas darbinieku darbs netiek materiāli atlīdzināts, ja tas izriet no konkrētā darbinieka darba pienākumiem.

6.  Skolas padomes reglaments nosaka Skolas padomes darbu, ciktāl normatīvo aktu prasības par izglītības iestāžu pašpārvalžu kompetenci, darba organizāciju un citiem jautājumiem nenosaka citādi.

 

Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas padomes reglaments