Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas pedagogi un mācību priekšmeti

2018./2019. mācību gadā

 

*       Sabīne Vīksne - vizuālās māksla un kulturoloģija

*       Kristiāna Grīnberga – vizuālā māksla un kulturoloģija

*       Edijs Ķeirāns – angļu valoda, ekonomika un komerczinības, 12.kl.audz.

*       Ineta Šteinberga – angļu valoda, komerczinības

*       Jugita Gode – latviešu valoda un literatūra, sākumskola, 3.a un 9.a kl.audz.

*       Mārīte Dubra – sākumskolas skolotāja, 3.b kl. audz.

*       Liene Dzene – direktores vietniece audzin. jomā, mājturība un tehnoloģijas, 5.a kl. audz.  

*       Eduards Karpačevs – direktores vietnieks informātikas jomā, informātika

*       Imants Kārkliņš - vēsture, politika un tiesības, mājturība un tehnoloģijas, 7.a kl.audz.

*       Ina Kivkule - direktores vietniece audzināšanas jomā, mūzika, 2.b kl.audz.

*       Vilma Kolosova - bibliotekāre

*       Anita Kozuliņa - vidējās izglītības skolotāja: ievirze policista darbā

*       Jānis Kozuliņš – vidējās izglītības skolotājs: ievirze policista darbā

*       Dita Stīrija –sociālais pedagogs

*       Egita Ķirsone – sākumskolas skolotāja, dabaszinības, 6.b kl. audz.

*       Andris Presis – fizika un matemātika

*       Ilona Vecele – sākumskolas skolotāja, 2.a klases audzinātāja

*       Daiga Millere – latviešu valoda un literatūra, 6.a kl.

*       Daiga Krēķe – ķīmija, bioloģija un dabaszinības

*       Voldemārs Losevs - sports

*       Kristīne Melcere – sākumskolas skolotāja, 1.a kl.

*       Inga Neimane - vides izglītība, ģeogrāfija, karjeras izglītība, 11.a audz.

*       Indra Ostrovska - direktores vietniece izglītības jomā, sākumskolas skolotāja, 4.b kl. audz.

*       Daiga Purbērziņa – komerczinības, pagarinātās dienas skolotāja

*       Valentīna Pušmucāne - sociālās zinības un vēsture

*       Maira Šimkus – interešu izglītība

*       Ineta Strautiņa – direktores vietniece izglītības un audzināšanas jomā, vācu valoda, kultūras tūrisma vadība

*       Katerīna Galine – matemātika vidusskolā un pamatskolā

*       Inga Krūze - psiholoģe

*       Kristīne Sproģe – sākumskolas skolotāja, sociālās zinības un dabaszinības, 4.a kl. audz.

*       Aleksandrs Stadničenko – vidējās izglītības skolotājs: ievirze policista darbā, 5.b.kl.audz.

*       Jogita Līga Strade - mūzikas skolotāja, koncertmeistare

*       Žanete Tauriņa - direktore, komerczinības, radošā domāšana

*       Anda Tora - direktores vietniece izglītības jomā, informātika, latviešu valoda un matemātika,  10.a kl.audz.

*       Vanda Uberte – logopēde, 4.c kl.audz.  

*       Daina Rozentāle - krievu valoda, 8.a kl.audz.

*       Anna Kuta – angļu valoda sākumskolā

*       Andra Pauliņa Jēkabsone – sports, sporta organizators

*       Staņislavs Semjonovs – mūzika, interešu izglītība

*       Sandra Urtāne – latviešu valoda un literatūra

*       Lūse Dzintra – sākumskola, 1.b kl.audz.