Mēs lepojamies!

 Voldemārs Losevs, sporta skolotājs un sporta darba organizators, vada skolēnu visiecienītākos sporta pasākumus skolā:

Skolas olimpiskais mēnesis

(04.09.12.- 28.09.12.)

Programmā tika iekļauti šādi sporta veidi:

1.Orientēšanās spēle 1.- 9. klašu skolēniem.

2.Tūrisma pārgājieni, ekskursijas, tūrisma šķēršļu joslas pārvarēšanas uzdevumi.

3.Fotokonkurss, plakātu konkurss, 1.-9. klašu skolēniem kā arī vecāko klašu skolēni rakstīja eseju par sporta tēmu.

4.Sacensības starp klasēm futbolā.

5.Tikšanās ar Londonas Olimpisko spēļu dalībniekiem Mārtiņu Pļaviņu un Mareku Ārentu (mūsu skolas absolvents), kas piedalījās vieglatlētikas disciplīnā-kārtslēkšanā, bet Mārtiņš pludmales volejbolā pirmo reizi Latvijas vēsturē izcīnīja bronzas medaļu. Skolēniem bija spēja nofotografēties ar olimpiešiem.

6. 28.09.12.” Drošie un veiklie” sacensības, kas tika organizētas abās skolas ēkās. Sacensības olimpiskajā dienā sākās ar svinīgo atklāšanu, rīta rosmi, ko vadīja labākie skolas sportisti. Paldies vecākiem, kas Mežaparka ēkas bērniem izīrēja lielo sporta zāli, kur viņi varēja izvērsties.

Pavasara Olimpiskās dienas

(20.03.13.-21.03.13.) Šis pasākums vienmēr tiek organizēts pirms pavasara brīvlaika visiem 1. 12. klašu skolēniem. Sacensību vadīšanā, tiesāšanā piedalās vidusskolēni, Latvijas sporta pedagoģijas studenti, Policijas koledžas kadeti. Paldies viņiem!

Skolotājs piedalās projektā „Sports. Prieks. Kustība.”

Pedagoģiskās prakses metodiķis Latvijas sporta pedagoģijas augstskolas studentiem.

 

 Ina Kivkule, direktora vietniece audzināšanas jomā, mūzikas skolotāja, koncertmeistare, vada skolas muzikālo dzīvi – skolēni ieguva 2.pakāpes diplomus konkursā „Balsis”  5.-9. klašu grupā un 2. - 4.klašu grupā. Skolēni piedalījās Ziemassvētku pasākumā bērnu un jauniešu centrā „Laimīte”. Ar koncertu sveicām policistus Policijas dienā un kadetus Valsts Policijas koledžā. Skolēni dzied, labprāt koncertē un aktīvi piedalās pasākumos skolā un sabiedrībā.

 

Anda Tora, direktora vietniece izglītības jomā, informātikas skolotāja, aktīvi darbojas biedrībā „Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācija”,  un biedrībā „Latvijas informātikas skolotāju asociācija”. Darbojas studenšu korporācijā „Varavīksne”.
2012. gada novembrī 5. – 10. klašu skolotājas sagatavotie skolēni piedalījās starptautiskā informātikas konkursa „Bebrs 2012” Latvijas posmā.

 Anita Ābele, vizuālās mākslas, tehniskās grafikas un kulturoloģijas skolotāja:

atzīmējot rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa 150. gadadienu, notika Latvijas bērnu un jauniešu vizuālo darbu konkurss "Blaumaņa brīnumzālīte", kurā dalībnieki gatavoja Blaumaņa darbu ilustrācijas. No žūrijas izvēlētajiem labākajiem darbiem tiek veidota ceļojošā izstāde.

 Inguna Bināne, angļu valodas skolotāja,

sagatavoja skolēnus Latvijas atklātajai angļu valodas olimpiādei, ar skolēniem iestudē pasakas angļu valodā.

 

 Agra Lipsberga, ģeogrāfijas skolotāja,

vadīja skolnieces Zanes Prikules-Rūsiņas zinātniski pētniecisko darbu, par ko tika pasniegts atzinības raksts par ieguldījumu jauno zinātnieku audzināšanā. Zane Prikule-Rūsiņa ieguva 2. pakāpi zemes zinātnes un ekonomiskās ģeogrāfijas sekcijā Latvijas 36. Skolēnu zinātniskajā konferencē un saņēma Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes atzinības rakstu par veiksmīgu sākumu dabas un sabiedrības likumsakarību pētīšanā.

 

 Aira Veinberga, latviešu valodas un literatūras skolotāja, organizēja Starptautiskās dzimtās valodas dienas, atbalstot UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas aktivitāti „Trāpīt laikā!”. Skolēni lasīja,  iepazina un pētīja mūsu klasiķa R.Blaumaņa, kam šogad aprit 100 gadi, daiļradi.

Galvenais notikums bija literāra pēcpusdiena „Ceļā pie Blaumaņa”, kas notika 20.februārī Lībekas ielā 27, mūsu mazajā skoliņā.

Skolas ansamblis ar skolotājas I.Kivkules palīdzību bija sagatavojis dziesmas no izrādes „Velniņi”.   Klausījāmies un atpazinām mūziku no dažādām R.Blaumaņa darbu izrādēm.

Mums visiem šajā februāra pēcpusdienā bija silti un jautri, to arī skolēni bija uzzīmējuši savā darbā „Kā mēs jutāmies šajā pasākumā?”. Par darbu pasākuma veiksmīgā norisē jāpasaka paldies visām 1.-6.klases komandām, klašu audzinātājiem, kā arī īpašs paldies I.Ostrovskai, I.Kivkulei un skolas metodiskajai komisijai „Valoda un mākslas”, kas rīkoja šo pasākumu.