Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas atbalsta personāla sadarbības komanda

 Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas

atbalsta personāla sadarbības komanda

Komandas vadītāja – sociālais pedagogs

Dita Stīrija

Administrācijas pārstāvis – direktores vietniece  izglītības jomā

Anda Tora

Komandas sekretāre - medmāsa

Dace Alondere

Komandas locekļi  -  psiholoģe

                                   logopēde

speciālais pedagogs

Inga Krūze
Vanda Uberte

Mārīte Dubra

 Atbalsta personāla komandas darba mērķi un uzdevumi

Komandas darba mērķi:

1.     veikt mērķtiecīgu pedagoģiskā, sociālā un psiholoģiskā darba organizēšanu un koordinēšanu;

2.     sekmēt izglītojamo ar mācīšanās grūtībām, uzvedības un sociālajām problēmām, un citām speciālajām vajadzībām  integrēšanu un iekļaušanu izglītības procesā;

3.     veicināt skolēnu vecāku (aizbildņu) līdzdalību un sadarbību izglītojamā ar mācīšanās, uzvedības un sociālajām  grūtībām  izglītības procesā.

Komandas darba uzdevumi:

1.     identificēt potenciālo mērķgrupu atbalsta sniegšanai;

2.     izpētīt iespējamos mācību grūtību cēloņus un uzvedības traucējumu rašanās cēloņus;

3.     noteikt pedagoģisko, sociālo un psiholoģisko palīdzības veidu skolēniem ar mācīšanās grūtībām un izveidot individuālo izglītības plānu;

4.     analizēt un apkopot skolas pieredzi izglītības procesa organizēšanā darbā izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām un uzvedības problēmām un iesniegt priekšlikumus izglītības iestādes vadībai;

5.     sadarboties ar Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pedagoģiski medicīnisko komisiju un savā darbībā ievērot tās ieteikumus.

 

Atbalsta personāla speciālistu kompetences

Sociālais pedagogs:

 •  palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt sociālpedagoģiskās problēmas, kas rada grūtības mācību procesā;

 •  izvērtē skolēna  ģimenes sociālos apstākļus un veido atbalsta sistēmu situācijas uzlabošanai;

 • sekmē skolēnu, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas;

 • ja nepieciešams, apmeklē ģimeni mājās, pēta skolas sociālo vidi un  izzina problēmu cēloņus;

 • izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu atkarību un dažādu problēmu izplatību skolā;

 •  sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem bērnu sociālo vajadzību nodrošināšanā;

 • jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.

Skolas psihologs:

 • veic nepieciešamo skolēnu diagnostiku;

 •  ir palīgs bērniem, vecākiem un skolotājiem, lai risinātu un novērstu problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā;

 • konsultē skolotājus un vecākus par efektīvākajām metodēm mācību un uzvedības problēmu risinā

 •  palīdz izprast, kā bērna attīstība ir saistīta ar mācību procesu un uzvedības īpatnībām;

 •  novērtē bērna individuālās spējas, personības attīstību, emocionālo stāvokli, sociālās iemaņas, mācību un skolas vidi;

 •  strādā ar bērnu un ģimeni individuāli;

 • ja nepieciešams, skolas psihologs nosūta bērnu pie speciālistiem;

 •  ievēro konfidencialitāti.

Skolotājs logopēds:

 •  strādā ar 1. – 5. klašu skolēniem, kuriem ir izteikti runas un rakstu valodas traucējumi;

 • veic skolēna runas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, profilaksi un korekciju, lai sekmētu valodas attīstību un veicinātu brīvu un radošu personību.

Skolas medicīnas māsa:

 •  kopā ar skolas administrāciju organizē, kontrolē un nodrošina kompleksos pasākumus bērnu dzīvības un veselības aizsardzībā;

 • sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību savas kompetences ietvaros; sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību skolēniem un skolas personālam līdz specializētās palīdzības sniegšanas brīdim;

 • veic veselīga dzīvesveida ieviešanu;

 • iespēju robežās novērš kaitīgo paradumu attīstību skolēnu vidē;

 • iespēju robežās nodrošina un pasargā skolēnus no fiziskās un garīgās vardarbības no vienaudžu un pieaugušo puses;

 • seko sanitāri-higiēnisko normu ievērošanai;

 • kopā ar skolas administrāciju nodrošina optimālus apstākļus un seko bērnu ar īpašām vajadzībām integrēšanai skolā.

Speciālais pedagogs

·         skolā strādā ar 1.-4. klases skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības (specifiski mācīšanās traucējumi, viegli kognitīvie vai citi attīstības traucējumi) un ar skolēniem, kuriem ir pašvaldības vai valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums;

·         veic 1.-4. klašu skolēnu ar mācīšanās grūtībām diagnostiku, novērtēšanu un analīzi;

·         sniedz pedagoģisku atbalstu skolēniem ar mācīšanās grūtībām, izmantojot speciālas mācību metodes darbam ar skolēniem;

·         sadarbojas ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, atbalsta komandas speciālistiem un skolēnu vecākiem, lai palīdzētu skolēnam veiksmīgāk iekļauties mācību procesā;