RĪGAS JĀŅA PORUKA VIDUSSKOLA

Reģ. Nr. LV90002198089, Gaujas ielā 23, Rīgā, LV-1026,

tālrunis 67519009, fakss 67518607, e-pasts rjpvs@riga.lv

 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 

Rīgā

2015. gada 7. oktobrī

 

 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 54. panta 2. punktu,
Vispārējās izglītības likuma 10. panta 3. daļas 2. punktu.

 

I Vispārīgie jautājumi

Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas (turpmāk – Skola) Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) izdoti saskaņā ar

-        Izglītības likuma 14.panta 35.punktu un 54. panta 2. punktu, 55. panta 1.,2.,3.,5.,6.,7.,8.,9., 10. Punktu;

-        Vispārējās izglītības likuma 10. panta 3. daļas 2. Punktu;

-        Fizisko personu datu aizsardzības likumu;

-        Bērnu tiesību aizsardzības likumu,

-        Ministru kabineta noteikumiem 24.11.2009. Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”;

-        Ministru kabineta noteikumiem 23.03.2010. Nr.277 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”;

-        MK noteikumiem 27.12.2002. Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm“;

-        MK noteikumiem 01.02.2011. Nr.89 "Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi";

-        Skolas nolikumu.

 1.  Noteikumi nosaka:

1.1.   Skolas izglītības procesa organizāciju;

1.2.   skolēnu darba organizāciju un saistītus noteikumus;

1.3.   skolēnu tiesības un pienākumus;

1.4.   alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegumu Skolā un tās teritorijā;

1.5.   uzvedības noteikumus skolā, tās teritorijā un izglītības iestādes organizētājos pasākumos;

1.6.   kārtību, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas;

1.7.   skolēna rīcību, ja skolēns kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai;

1.8.   vadītāja un pedagoga rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret skolēnu;

1.9.   evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību   izvietojumu izglītības iestādē;

1.10.  kārtību, kādā skolēnus iepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām. Amatpersonas, kuras ir atbildīgas par skolēnu iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem;

1.11.  atbildību par iekšējas kārtības noteikumu neievērošanu;

1.12.  pamudinājumu un apbalvojumu sistēmu;

1.13.  citus jautājumus, kurus Skola uzskata par būtiskiem:

2.  Noteikumu ievērošana ir obligāta visiem skolēniem un skolas darbiniekiem.

 

 

 II  Skolas izglītības procesa organizācija

3.    Mācību gada sākumu, semestrus, brīvlaikus un mācību gada beigas nosaka LR Ministru kabineta noteikumi.

4.   Skolā ir noteikta piecu dienu darba nedēļa.

5.   Skola strādā vienā maiņā divās ēkās - Gaujas ielā 23 un Lībekas ielā 27.

6.   Pie Skolas ārdurvīm atrodas skolas dežurants, kurš seko skolēnu kustībai un Skolas apmeklētājiem:

6.1.   Gaujas ielā 23 no plkst.  9:00 līdz 19:00;

6.2.   Lībekas ielā 27 no plkst. 16:00 līdz 19:00

7.   Skolas durvis ir atvērtas no plkst. 7.30 līdz 18.00.

8.   Lai nodrošinātu skolēnu, skolotāju, Skolas administrācijas un apmeklētāju tiesības, kā arī izglītības procesu un iekšējo kārtību Skolā, Skola ierobežo skolēnu tiesības iziet ārpus skolas telpām, slēdzot skolas ārdurvis (pamatojums: Satversmes 116.pants, Izglītības likuma 54. pants un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 4.nodaļa). Mācību stundu laikā Skolas durvis  tiek slēgtas sliktos un vēsos laika apstākļos laika apstākļos:

8.1.   Gaujas ielā 23 pusdienu starpbrīžos no Skolas atļauts iziet tikai vidusskolēniem;

8.2.   Lībekas ielā 27 pusdienu starpbrīžos labos laika apstākļos skolēni dodas pagalmā skolotāju pavadībā.

9.   5.–12. klases strādā pēc kabinetu sistēmas.

10.  Mācību organizācijas pamatforma ir mācību stunda.

11.  Stundas garums visās klasēs ir 40 minūtes.

12.  Mācību stundu sākums ir plkst. 900. Skolā notiek arī 0. stunda, tās sākums ir plkst. 8:10.

13.  Skolotāji ierodas klasē ne vēlāk kā 15 minūtes pirms pirmās stundas sākuma. Skolēni ierodas klasē ne vēlāk kā 5 minūtes pirms pirmās stundas sākuma.

14.   Katra mācību stunda sākas un beidzas ar zvanu. Gaujas ielā 23 - 2 minūtes pirms stundas sākuma Skolas dežurants zvana brīdinājuma zvanu, pēc kura skolēni dodas uz mācību telpu, ieņem savu darba vietu, sagatavo visu nepieciešamo nākamajai stundai un savā darba vietā sagaida skolotāju (piemēram, 1.zvans - plkst.8:58, 2.zvans - plkst. 9:00). Pēc otrā zvana skolotājs sāk stundu. Ja skolotājs neierodas, klases dežurantiem jāinformē dežūrējošais Skolas administrators vai direktores vietniece izglītības jomā.

15.   Par stundas beigām paziņo skolotājs, skolēni sakārto savas darba vietas un (izņemot klases dežurantus) atstāj nodarbību telpu. Starpbrīža laikā skolotājs seko, lai klases dežuranti netraucēti varētu pildīt tiem uzticētos pienākumus.

16.        Skolā noteikti šādi mācību stundu laiki:

 

Stunda

Laiks

0.                   

8.10. – 8.50

1.                   

9.00 – 9.40

2.                   

9.50 – 10.30

3.                   

10.40 – 11.20

Pusdienas 1. – 4. klasei

4.                   

11.50 – 12.30

Pusdienas 5. – 12. klasei

5.                   

13.00 – 13.40

6.                   

13.50 – 14.30

7.                   

14.40 – 15.20

8.                   

15.30 – 16.10

9.                   

16.15 – 16.55

 

Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas iekšējās kārtības notekumus var lasīt šeit

Pielikums Nr.1  Ugunsdrošības noteikumi.

Pielikums Nr.2 Elektrodrošības noteikumi.

Pielikums Nr.3 Ceļu satiksmes noteikumi.

Pielikums Nr.4 Drošības noteikumi pastaigās, ekskursijās un pārgājienos.

Pielikums Nr.5 Drošības noteikumi sporta sacensībās un nodarbībās.

Pielikums Nr.6 Drošības instrukcija, peldoties un braucot ar laivu.