Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas skolēnu sasniegumi

 Jau ceturto gadu Mūsu skola ir Junior Achievement – Young Enterprise Latvija / JA – YE Latvjia biedrs, mēs piedalāmies JAL aktivitātēs, 12.klases absolventi, apgūstot komerczinību virzienu, saņem JAL sertifikātu. Šogad trīs skolas absolventi saņēma JAL sertifikātu. Sertifikāts sniedz priekšrocības un tiek pozitīvi vērtēts šādās Latvijas augstskolās: Latvijas Universitātē, Riga Business School, Biznesa augstskolā Turība, Rīgas Ekonomikas augstskolā, Banku Augstskolā, Vidzemes Augstskolā, Daugavpils Universitātē. http://jal.lv/sertifikatsjal

 Pamatojoties uz Valsts policijas koledžas, Valsts policijas un RJPV sadarbības līgumu, kas noslēgts 2012.gadā, skolas absolventi turpina izglītību Valsts policijas koledžā. Šogad – divi mūsu skolas absolventi.

 Rīgas Stradiņa universitāte ir izteikusi pateicību mūsu skolas pedagogiem par kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanu un sekmīgu absolventu sagatavošanu studijām. Šogad RSU pulkam ir pievienojušies 3 mūsu skolas absolventi šādās studiju programmās: audiologopēdija, tiesību zinātne un žurnālistika.

 Rīgas pilsētā matemātikas olimpiādē 5.b klases skolniece Monika Mona Kreicšteina ieguva atzinību 2015./2016.m.g., savukārt 2016./2017.m.g. -  3.vietu. (sagatavoja skolotāja Indra Ostrovska)

 Mūsu skolēni piedalās konkursā "Bebrs" - katru gadu visās klašu grupās.

 IT konkursā "Ventspils izaicinājums” piedalījās 5.b klases komanda (Artis Daniševskis, Leo Kozlovs, Krišs Lībietis).

Bija pateicība visiem, kuri iesaistījās 1. kārtā (neklātienes kārtā).

Šogad startējām ar 9.a klases komandu (Daniels Latkovskis, Mārtiņš Vitkaus, Roberts Veikmanis), šobrīd gaidām rezultātu.

M.Vitkaus (9.a) piedalās logo konkursā "IT Challange".(Skolēnus sagatavoja skolotāja Anda Tora)

Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas pedagogu vadītie pasākumi 2017./2018.m.g.

 SAM 8.3.4. projekta - PMP riska mazināšanai ietvaros Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 PVS ID 3710 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” līdz 2022. gada 31. decembrim, vada direktores vietniece Anda Tora.

 Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru dalību projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” - skolā ir karjeras konsultants Inga Neimane.

 Sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru skolas pedagogi ir saņēmuši finansējumu projektam «Skolotāju medijpratības attīstīšana skolēnu digitālās kompetences pilnveidei», notiks semināri, vebinārs un praktiskais seminārs.

Sadarbībā ar mācību līdzekļu apgādu “Lielvārds” ir noslēgts līgums 2017./2018.m.g. par mācību līdzekļu digitālās vietnes “Soma.lv” abonēšanu.

 Piedalāmies RD IKSD konkursā „Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana” ar projektu “Rīgas Jāņa Poruka vidusskola Latvijas simtgades laiktelpā”. Apzaļumojām teritoriju pie skolas ēkām Gaujas ielā un Lībekas ielā.

 Atbalstām ESF projektu “Mēs par veselīgu Rīgu - daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”. Skolas telpās Lībekas ielā notiek sporta nodarbības rīdziniekiem – vecākiem un bērniem, 3 reizes nedēļā, vakaros. 

 Lepojamies, ka skolā divi pedagogi ir doktori, 24 – maģistri.

Kvalitātes pakāpes: 4.kvalitātes pakāpe ir četriem skolotājiem; 3.kvalitātes pakāpe – 13 skolotājiem.

 

 

Arhīvs