Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā ir iespēja mācīties

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošos virzienos

(programmas kods 31011011)

 

A virzienā padziļināti latviešu valoda un literatūra

B virzienā komerczinības

C virzienā  – ievirze policista darbā

D virzienā – kultūras tūrisma vadība

Komerczinībās skolēni iemācās izveidot savu uzņēmumu (skolēnu mācību uzņēmums/SMU) un attīsta uzņēmējspējas. Mūsu skola ir Junior Achievement – Young Enterprise Latvija / JA – YE Latvjia biedrs.

Mācību priekšmeta Komerczinības mērķis ir veicināt sociāli aktīvas un izglītotas personas veidošanos, kura izprot arī makroekonomikas teoriju, tautsaimniecībā notiekošos procesus un redz savu vietu tajā.  

Ievirzē policista darbā skolēni iepazīst policista darbu, aktīvi iesaistās dažādos sabiedriskos projektos, iemācās aizsargāt sevi un tuvākos, rūpējas par veselīgu dzīvesveidu un veido savu turpmāko karjeru. Mūsu skola sadarbojas ar Valsts Policijas koledžu, Valsts Policiju un Rīgas pašvaldības policiju. Pēc 12.klases skolēnam ir iespēja ar atvieglotiem noteikumiem iestāties Valsts Policijas koledžā vai arī strādāt Rīgas pašvaldības policijā.

Mācību priekšmeta Ievirze policista darba mērķis ir sekmēt skolēnu izpratni par Latvijas policijas darbību, veicināt sociāli aktīvas un izglītotas personības veidošanos, attīstīt un pilnveidot skolēnu izpratni par demokrātisku sabiedrību, cilvēktiesību pamatprincipiem un drošību sabiedrībā.

Kultūras tūrisma vadībā skolēns veido izpratni par kultūras jēdziena daudznozīmību, iepazīsi gida darbu, plānosi un organizēsi kultūras tūrisma projektus.

Mācību priekšmeta Kultūras tūrisma vadība mērķis ir sekmēt sociāli aktīvas un kultūrizglītotas personības veidošanos, kura apzinās pasaules un Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu, tradīcijas un dzīvesveidu, iesaistās kultūras un mākslas norisēs, attīstot prasmi apzināties tūrismu kā nozīmīgu valsts tautsaimniecības nozari.    

Papildus mūsu vidusskolēni apgūst teikvando cīņas mākslu, dziedāšanu, aktiermākslu, basketbolu, volejbolu, galda tenisu, florbolu un mācās radoši domāt pēc E.deBono radošās domāšanas metodes.

Vidusskolēni mācās Gaujas ielā 23.

 

IKVD 26.09.2014. Lēmums Nr.807-v

par RJPV izglītības programmu aktualizēšanu

 

No 1. līdz 9.klasei skolēni mācās pēc pamatizglītības programmas (kods 21011111). Mēs piedāvājam skolēniem mācīties nelielās klasēs, apgūt angļu, vācu un krievu valodu, iesaistīties atraktīvās sporta nodarbībās, piedalīties interešu izglītības pulciņos un pēcpusdienas pavadīt bezmaksas pagarinātās dienas grupas nodarbībās.

Mūsu skolēni dzied korī, zīmē, 1. un 2.klasē nodarbojas ar kustību rotaļām, dejo tautisko deju kolektīvā, piedalās čaklo rociņu pulciņā, labas uzvedības pulciņā, vides pulciņā, teātra pulciņā, dažādu sporta spēļu pulciņos. Pagarinātā dienas grupa ir bezmaksas.

1.a-4.a, 5a, 5.b(2x ned.), 6.a, 6.b(3x ned.), 7.a, 7.b, 8.,9.kl. mācās Gaujas ielā 23

1.b-4.b, 5b (3x ned.), 6.b (2x ned.) kl. mācās Lībekas ielā 27

 

IKVD 22.11.2014. Lēmums Nr.1019-v

par RJPV izglītības programmu aktualizēšanu

Skolas adrese:

Rīga, Gaujas iela 23

Tālr. 67519009; 67519001