Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas

Skolas padome 2017./2018. m.g.

 

 

Skolēnu pārstāvji

Kristīne Kļaviņa

 

Vecāku pārstāvji

Ita Erta (Rihards Apinis)

Renārs Kleins (Rihards Kleins)

1.a

Uģis Glāzītis (Edvarts Pauls Glāzītis)

Ina Kivkule (Anna Māra Kivkule)

1.b

Linda Roga (Linards Roga)

2.a

Zane Sauka (Rūdolfs Sauka)

Līga Meņģelsone (Gustavs Meņģelsons)

2.b

Tatjana Gruzdova (Dāvids Gruzdovs)

3.a

Ivars Daniševskis (Māra Daniševska)

3.b

Kaspars Spunde (Arnolds Spunde)

3.c

Inese Pavlova (Kristiāns Berkuts)

Zigmārs Atvars (Jēkabs Atvars)

4.a

Inga Pudāne (Pauls Albins)

Līva Cera (Oto Cers)

4.b

Elīna Palsāne (Laura Poliščuka)

5.a

Roualds Zeseris (Samanta Zesere)

5.b

 Linda Roga (Dārta Elizabete Roga)

6.a

Ivars Daniševskis (Artis Daniševskis)

6.b

Dana Niedra (Megija Sofija Niedra)

7.a

Linda Roga (Anna Paula Roga)

Ieva Līne (Jurģis Līnis)

8.a

Alda Vitkaua (Mārtiņš Vitkaus)

Monika Jurāne (Krišs Jurāns)

9.a

Gunta Kadiķe (Odrija Ratfeldere)

10.a

Gunārs Ķirsons (hokeja komandas “Lido” prezidents)

10.b

Inta Luksa (Jānis Lukss)

11.a

Ilze Pakārkle (Veins Krastiņš)

12.a
   

Skolēnu pārstāvji

Kristīne Kļaviņa

 
   

Pedagogu pārstāvji

Žanete Tauriņa

direktore

Anda Tora

direktora vietniece

 

direktora vietniece, soc.ped.

Indra Ostrovska

direktora vietniece

Dinārs Ozols

pedagogs

 

Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas padomes reglaments

 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 31.panta ceturto daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1.   Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas (turpmāk – Skola) padomes (turpmāk - Skolas padome) mērķis ir nodrošināt izglītojamo, pedagogu, izglītojamo likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) un Skolas administrācijas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar pašvaldību, kā arī citām valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.

2.  Skolas padomes reglaments nosaka Skolas padomes kompetenci, darbības jomas, padomes struktūru, tās personālsastāvu, darba organizāciju, informācijas aprites kārtību, lēmumu pieņemšanas procedūru un to paziņošanas kārtību, kā arī citus ar padomes darbu saistītus jautājumus (turpmāk – reglaments).

3.  Skolas padome ir koleģiāla institūcija, kura darbojas kā Skolas struktūrvienība, ievērojot Izglītības likuma 31.pantā noteiktos darbības kritērijus. Skolas padome nav atsevišķs tiesību subjekts, tai nav juridiskas personas tiesības. Skolas padome īsteno Skolas nolikumā noteikto kopējo mērķu un interešu sasniegšanu.

4.  Skolas padome darbojas pastāvīgi. Personālsastāva pilnvaru termiņš ir 1 gads ar pārstāvju tiesībām tikt atkārtoti ievēlētiem uz neierobežotu pilnvaru termiņu skaitu.

5.  Skolas padomes personālsastāva darbs ir brīvprātīgs, izņemot skolas padomē deleģētos Skolas darbiniekus. Skolas darbinieku darbs netiek materiāli atlīdzināts, ja tas izriet no konkrētā darbinieka darba pienākumiem.

6.  Skolas padomes reglaments nosaka Skolas padomes darbu, ciktāl normatīvo aktu prasības par izglītības iestāžu pašpārvalžu kompetenci, darba organizāciju un citiem jautājumiem nenosaka citādi.

 

Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas padomes reglaments