Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas pedagogi un mācību priekšmeti

2019./2020. mācību gadā

*       Kristiāna Grīnberga – vizuālā māksla un kulturoloģija, 5.a kl.audz.

*       Edijs Ķeirāns – angļu valoda, ekonomika un komerczinības

*       Ineta Šteinberga – angļu valoda, komerczinības

*       Jugita Gode – latviešu valoda un literatūra, sākumskola, 4.a kl.audz.

*       Mārīte Dubra – sākumskolas skolotāja, 4.b kl. audz.

*       Liene Dzene mājturība un tehnoloģijas, 6.a kl. audz.  

*       Eduards Karpačevs – direktores vietnieks informātikas jomā, informātika

*       Imants Kārkliņš - vēsture, mājturība un tehnoloģijas, 8.a kl.audz.

*       Juris Jurāns – vēsture, politika un tiesības

*       Ina Kivkule - direktores vietniece audzināšanas jomā, mūzika

*       Vilma Kolosova - bibliotekāre

*       Anita Kozuliņa - vidējās izglītības skolotāja: ievirze policista darbā

*       Jānis Kozuliņš – vidējās izglītības skolotājs: ievirze policista darbā

*       Dita Stīrija –sociālais pedagogs

*       Egita Ķirsone – sākumskolas skolotāja, dabaszinības, 3.b kl. audz.

*       Andris Presis – fizika un matemātika

*       Ilona Vecele – sākumskolas skolotāja, 3.a klases audzinātāja

*       Daiga Krēķe – ķīmija, bioloģija un dabaszinības

*       Gints Bisenieks - sports

*       Baiba Pļaviņa – sākumskolas skolotāja, 1.a kl.

*       Inga Neimane – direktores vietniece izglītības jomā, vides izglītība, ģeogrāfija, dabaszinības, karjeras izglītība, 12.a audz.

*       Indra Ostrovska - direktores vietniece izglītības jomā, sākumskolas skolotāja, 1.b un 5.b kl. audz.

*       Valentīna Pušmucāne - sociālās zinības un vēsture

*       Maira Šimkus – interešu izglītība

*       Ineta Strautiņa –vācu valoda

*       Reinis Endijs Kalniņš – matemātika

*       Inga Krūze - psiholoģe

*       Dace Odumiņa - Bankova – sākumskolas skolotāja, 2.a kl. audz.

*       Aleksandrs Stadničenko – sports, 6.b.kl.audz.

*       Jogita Līga Strade - mūzika

*       Žanete Tauriņa - direktore, komerczinības, radošā domāšana, latviešu valoda un literatūra

*       Anda Tora - direktores vietniece izglītības jomā, informātika, latviešu valoda un matemātika,  11.a kl.audz.

*       Vanda Uberte – logopēde

*       Daina Rozentāle - krievu valoda, 9.a kl.audz.

*       Andra Pauliņa Jēkabsone – sports, sporta organizators

*       Staņislavs Semjonovs –interešu izglītība

*       Sandra Urtāne – latviešu valoda un literatūra, 7.a kl.audz.

*       Dzintra Lūse – sākumskola, 2.b kl.audz.

*       Dins Tabors – mūzika