Mēs lepojamies!

Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas pedagogu vadītie pasākumi 2017./2018.m.g.

 SAM 8.3.4. projekta - PMP riska mazināšanai ietvaros Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 PVS ID 3710 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” līdz 2022. gada 31. decembrim, vada direktores vietniece Anda Tora.

 Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru dalību projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” - skolā ir karjeras konsultants Inga Neimane.

 Sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru skolas pedagogi ir saņēmuši finansējumu projektam «Skolotāju medijpratības attīstīšana skolēnu digitālās kompetences pilnveidei», notiks semināri, vebinārs un praktiskais seminārs.

 Sadarbībā ar mācību līdzekļu apgādu “Lielvārds” ir noslēgts līgums 2017./2018.m.g. par mācību līdzekļu digitālās vietnes “Soma.lv” abonēšanu.

Piedalāmies RD IKSD konkursā „Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana” ar projektu “Rīgas Jāņa Poruka vidusskola Latvijas simtgades laiktelpā”. Apzaļumojām teritoriju pie skolas ēkām Gaujas ielā un Lībekas ielā.

 Atbalstām ESF projektu “Mēs par veselīgu Rīgu - daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”. Skolas telpās Lībekas ielā notiek sporta nodarbības rīdziniekiem – vecākiem un bērniem, 3 reizes nedēļā, vakaros. 

 

Lepojamies, ka skolā divi pedagogi ir doktori, 24 – maģistri.

Kvalitātes pakāpes: 4.kvalitātes pakāpe ir četriem skolotājiem; 3.kvalitātes pakāpe – 13 skolotājiem.