Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas Skolēnu padomes sastāvs

 2017./2018. mācību gadā

Skolēna vārds, uzvārds Kl.
Kristīne Kļaviņa 12
Reinis Klipsons 12
Laura Ļebedeva 11
Karīna Masļikova 11
Ričards Rimicāns 11
Linda Vāne 10
Kristaps Skrastiņš 10
Gustavs Millers 10
Alise Freimonte 10
Kristīne Šmite 10
Odrija Ratfeldere 10
Santa Evija Griņeviča 10
Mārtiņš Vitkaus 9
Roberts Veikmanis 9
Daniels Latkovskis 9
Krišs Jurāns 9
Jana Krastiņa 9
Baiba Luna 9

 

 

 

SKOLĒNU PADOMES

DARBA KĀRTĪBA

Rīgā

Izdota pamatojoties uz

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. pantu

un saskaņā ar Skolas nolikumu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Skolēnu Padome ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska vienība, kas darbojas skolā pamatojoties uz Izglītības likuma 55. pantu.

1. Skolēnu Padome savā darbībā ievēro Skolēnu Padomes darba kārtību, skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus.

2. Skolēnu Padomi izveido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses, sekmētu izglītības iestādes sabiedriskās dzīves veidošanos un veicinātu mācību procesa efektivitāti.

3. Skolēnu Padomes darba kārtību apspriež Skolēnu Padomes sanāksmē un apstiprina skolas direktore.

II. Skolēnu Padomes mērķi un galvenie uzdevumi

4. Skolēnu Padomes darbības mērķis ir panākt skolēnu un skolas administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā.

5. Skolēnu Padomes galvenie uzdevumi:

5.1 sadarboties ar skolas administrāciju un pedagogiem;

5.2 pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar skolas administrāciju un pedagogiem;

5.3 veicināt mācību procesa efektivitāti;

5.4 iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā;

5.5 apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot skolas dzīves veidošanā;

5.6 sadarboties ar citu skolu pašpārvaldēm, pašvaldības , valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām.

III. Skolēnu Padomes sastāvs un darbības organizācija

6. Skolā var tikt izveidota tikai viena skolēnu pašpārvalde.

7. Skolēnu Padomi veido 7. – 12. klašu ievēlētie skolēni.

8. Skolēnu Padomē jābūt ne mazāk kā 7 skolēniem.

9. No katras klases Skolēnu Padomē var būt ievēlēti 1 – 5 skolēni.

10. Skolēnu Padomi ievēl uz vienu gadu.

11. Skolēnu Padomes sēdes notiek regulāri, ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

12. Skolēnu Padomes darbu vada Skolēnu Padomes vadītājs, viņa prombūtnes laikā – Skolēnu Padomes vadītāja vietnieks.

IV. Skolēnu Padomes tiesības un pienākumi

13. Skolēnu Padomei ir tiesības iesniegt priekšlikumus skolas administrācijai mācību darba, sabiedriskās dzīves un saimnieciskā darba jautājumos.

14. Tiesības piedalīties skolas darba plānošanā.

15. Tiesības deleģēt savu pārstāvi Skolas Padomē.

16. Tiesības izteikt Skolēnu Padomes viedokļus, lēmumus, kā arī izplatīt informāciju skolā, šim nolūkam izmantojot noteiktu vietu.

17. Skolēnu Padomes pienākums ir pildīt Skolēnu Padomē pieņemtos lēmumus.

18. Pienākums regulāri informēt skolēnus par Skolēnu Padomes darbību, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi.

19. Pienākums atbalstīt skolas administrāciju un pedagogus skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanas nodrošināšanā.

20. Skolēnu Padomes vadītājam pienākums plānot Skolēnu Padomes darbu un veikt darba analīzi mācību gada noslēgumā.